آدرس :

تهران - تهران - دیباجی - دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى - 4030