آدرس :

تهران - تهران - نیاوران - نیاوران کامرانیه ساختمان پزشکان کامرانیه کلینیک دل - 22912291