تبلیغات شما

در این محل تبلیغات شما قرار می گیرد . با ما تماس بگیرید...

تماس با ما
«درمان اختلال روان خوانی دانش آموز»
روش‌هایی برای بهبود روان خوانی دانش آموزان دچار اختلال یادگیری:
۱) از ترکیب نشانه ها با صداها استفاده کنید. اگر بچّه ها ترکیب صداها و حروف همان چند درس اوّل را خوب یاد بگیرند، بقیه ی صداها را زودتر ترکیب کرده، می خوانند و می نویسند.
۲) هر روز کلمات مختلفی (حدّاقل سه کلمه) برای کودکتان بنویسید و از او بخواهید تا کلمات را صداکشی نماید.
۳) بر عکس عبارت بالا کلماتی را به صورت صداکشی شده بنویسید.(صدای هر کلمه را داخل دایره گذاشته و از نو آموز بخواهید کامل کلمه را بنویسد.)
۴) با نشانه ها و حروف خوانده شده ، کلمات جدیدی بسازید. بخش های هر کلمه را به صورت جدا بنویسید.
حالا از کودک بخواهید کامل کلمه را با صدای بلند بخواند و بنویسد.
۵) بر خلاف عبارت ۳ این بار کلماتی را نوشته و از کودک بخواهید آن ها را بخش کند.
۶) در ابتدا به سراغ کلمات ساده رفته، حروف و صداهای آن را جابه جا بنویسید. حالا از کودکتان بخواهید با آن ها کلمه بسازد.
۷) با دادن کلمه، با کودک جمله سازی تمرین کنید.
۸) با دادن کلمات نامرتّب از کودک بخواهید جمله ای مرتّب و با معنی بنویسد.
۹) یک یا دو جمله به کودکتان بدهید. مخصوصا جمله ی دوم را ناتمام بگذارید. از کودک بخواهید با ادامه دادن مثلا دوجمله ی دیگر نوشته را کامل کند.
۱۰) از کودکتان بخواهید با صدای بلند بخواند و بنویسد. در حدّی که خودش صدایش را بشنود.
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ - ۲۲:۳۳

همکاری با ما

بیشتر بدانید