تبلیغات شما

در این محل تبلیغات شما قرار می گیرد . با ما تماس بگیرید...

تماس با ما
رسول اکرم (ص) می فرمایند :
«وقتی خداوند برای بنده ای خیر بخواهد حاجت های مردم را در دست او قرار می دهد »

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند
یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم
که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد
یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم
چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد
عمری با حسرت و اندوه زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران
بایداوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم . . .
حال نوبت شماست که شادی ها و لحظات خوش عیدتان را با فرزندان بی سرپرست (ایتام) این خیریه تقسیم کنید .
ازشمادوستان تقاضا داریم مارادرتهیه البسه عیدفرزندان موسسه یاری رسانید
شماره حساب جهت کمک های نقدی شما بزرگواران بانک ملت 3691055577موسسه نغمه شکوفایی
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ - ۱۲:۰۲

همکاری با ما

بیشتر بدانید