دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

متخصص رادیولوژی - انکولوژی (سرطان شناسی) خوب در ایران | دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

داتیس محبوبی

متخصص رادیولوژی - انکولوژی (سرطان شناسی)

آدرس: ایران - زنجان - زنجان - بلوار پروفسور ثبوتی-بلوار مهرانه- مرکز تشخیص درمانی سرطان و رادیو تراپی مهرانه

تلفن: 024-33415155

مریم واشقانی

متخصص رادیولوژی - انکولوژی (سرطان شناسی)

آدرس: ایران - زنجان - زنجان - بلوار پروفسور ثبوتی . بلوار مهرانه. مرکز تشخیص درمانی تخصصی سرطان و رادیوتراپی مهرانه

تلفن: 024-33415155

فیلتر

داتیس محبوبی

متخصص رادیولوژی - انکولوژی (سرطان شناسی)

آدرس: ایران - زنجان - زنجان - بلوار پروفسور ثبوتی-بلوار مهرانه- مرکز تشخیص درمانی سرطان و رادیو تراپی مهرانه

مریم واشقانی

متخصص رادیولوژی - انکولوژی (سرطان شناسی)

آدرس: ایران - زنجان - زنجان - بلوار پروفسور ثبوتی . بلوار مهرانه. مرکز تشخیص درمانی تخصصی سرطان و رادیوتراپی مهرانه