دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

دکتر سوسن جعفریان

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - سمنان - شاهرود - شاهرودخ ۲۲ بهمن ساختمان پزشکان شفا

تلفن: ۲۲۲۸۶۵۱

دکتر عباس عبداللهی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - سمنان - شاهرود - شاهرودخیابان ۲۲ بهمن کوچه شهید مزجی ساختمان پزشکان رسول اکرم (ص) ط

تلفن: ۰۲۷۳۲۲۴۰۸۲۸

دکتر خدایار موفقی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - سمنان - شاهرود - شاهرودسمنان - شاهرود - شاهرود   خ ۲۲ بهمن ساختمان پزشکان رسول اکرم

تلفن: ۲۲۳۶۳۵۹

دکتر محمود تاجیکی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - سمنان - شاهرود - شاهرودخ ۲۲ بهمن - ساختمان پزشکان بهار

تلفن: ۲۲۲۴۸۳۴

دکتر معصومه رحیم پور

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - سمنان - شاهرود - شاهرودخ ۲۲ بهمن - ساختمان پزشکان شفا

تلفن: ۲۲۲۵۸۳۰

دکتر حسن یحیائی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - مرکزی - ساوه - ساوهمرکزی - ساوه - ساوه- خ شریعتی-روبروی کوچه مدرسی - طبقه اول- ساختمان کوثر

تلفن: ۲۲۱۱۱۰۰

دکتر مهدی راسخ

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - مرکزی - ساوه - ساوهمرکزی - ساوه - ساوه- ابتدای خ انقلاب- جنب بانک سینا

تلفن: ۲۲۱۴۶۸۸

دکتر رضا مسیحی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - مرکزی - ساوه - ساوهمرکزی - ساوه - ساوه - خ امام - کوچه دکتر بلورچی

تلفن: ۲۵۵۲۲۲۲۶۳۴

دکتر ناصر عباسی دزفولی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - مرکزی - ساوه - ساوهمرکزی - ساوه - ساوه خ انقلاب روبروی کفش ملی

تلفن: ۲۲۸۵۰۲

دکتر حسن یحیایی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - مرکزی - ساوه - ساوهخ انقلاب روبروی پاساژ مروارید

تلفن: ۲۲۲۰۵۶۶

فیلتر

دکتر سوسن جعفریان

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - سمنان - شاهرود - شاهرودخ ۲۲ بهمن ساختمان پزشکان شفا

دکتر عباس عبداللهی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - سمنان - شاهرود - شاهرودخیابان ۲۲ بهمن کوچه شهید مزجی ساختمان پزشکان رسول اکرم (ص) ط

دکتر خدایار موفقی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - سمنان - شاهرود - شاهرودسمنان - شاهرود - شاهرود   خ ۲۲ بهمن ساختمان پزشکان رسول اکرم

دکتر محمود تاجیکی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - سمنان - شاهرود - شاهرودخ ۲۲ بهمن - ساختمان پزشکان بهار

دکتر معصومه رحیم پور

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - سمنان - شاهرود - شاهرودخ ۲۲ بهمن - ساختمان پزشکان شفا

دکتر حسن یحیائی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - مرکزی - ساوه - ساوهمرکزی - ساوه - ساوه- خ شریعتی-روبروی کوچه مدرسی - طبقه اول- ساختمان کوثر

دکتر مهدی راسخ

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - مرکزی - ساوه - ساوهمرکزی - ساوه - ساوه- ابتدای خ انقلاب- جنب بانک سینا

دکتر رضا مسیحی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - مرکزی - ساوه - ساوهمرکزی - ساوه - ساوه - خ امام - کوچه دکتر بلورچی

دکتر ناصر عباسی دزفولی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - مرکزی - ساوه - ساوهمرکزی - ساوه - ساوه خ انقلاب روبروی کفش ملی

دکتر حسن یحیایی

کودکان و نوزادان

آدرس: ایران - مرکزی - ساوه - ساوهخ انقلاب روبروی پاساژ مروارید